Zrównoważone konsumowanie czasu wolnego. O przemianach leisure time w społeczeństwie konsumpcyjnym
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-05-2023
 
 
Data akceptacji: 04-05-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Anna Uklańska   

Instytut Nauk Socjologicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wóycickiego 1/3, 01-938, Warszawa, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):33-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czas wolny to dorobek nowoczesnego społeczeństwa i stał się dostępny dzięki industrializacji. Jest wartością stałą ponowoczesnych społeczeństw. Ulega jednak przemianom – dotyczą one jego zasobów (mamy go więcej lub mniej) oraz jakości i sposobów jego spędzania. To kultura określa ilość, jakość i treść czasu wolnego, którym dysponują jednostki i grupy. W społeczeństwach kultury zachodniej dominujący jest model konsumpcyjny spędzania czasu wolnego. Jednak coraz częściej implementowane są w obszar laisure time zyskujące na popularności wartości antykonsumpcyjne i związane z konsumpcją zrównoważoną. Jest to nowość występująca w aktualnych wzorach kultury. Celem artykułu jest ukazanie, że istotne dziś zrównoważone i antykonsumpcyjne idee pokazują jednostkom i grupom, jak korzystać z czasu wolnego w nowy sposób, jak konsumować antykonsumpcyjnie. W czasie wolnym należy rezygnować z hiperkonsumpcji i konsumować inaczej – bardziej ekologicznie, zrównoważenie i bardziej oszczędnie. Podstawą artykułu jest analiza literatury przedmiotu, badań zastanych, a także praktyk społecznych związanych z niniejszą problematyką.
 
REFERENCJE (57)
1.
Appadurai, A. (2005). Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji. Kraków: Universitas.
 
2.
Bajdor, P., Grabara, J.K. (2012). Turystyka zrównoważona – przegląd literatury i charakterystyka. W: S. Nowak (red.), Regionalne i lokalne strategie rozwoju turystyki. Materiały i studia (s. 52–10). Katowice: Wydawnictwo AWF w Katowicach.
 
3.
Bałachowicz, J. (2017). Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka. Prima Educatione, 1, 21–38.
 
4.
Barber, B. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.
 
5.
Bartniczak, B. (2013). Zrównoważony transport na poziomie regionalnym jako przedmiot pomiaru wskaźnikowego. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 11–20). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
6.
Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.
 
7.
Bauman, Z. (2000). Globalizacja. Warszawa: PIW.
 
8.
Bauman, Z. (2006). Społeczeństwo w stanie oblężenia. Warszawa: Sic!.
 
9.
Blum, P. (2021). Circular Fashion. Making the Fashion Industry Sustainable. London: Laurence King Publishing.
 
10.
Burgiel, A. (2004). Internet jako źródło informacji i narzędzie komunikacji współczesnego konsumenta. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 179, 541–547.
 
11.
Burgiel, A. (2014). Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku. Marketing i Rynek, 8, 1009–1014.
 
12.
Burgiel, A. (2020). Zrównoważona konsumpcja dla opornych, czyli jak być konsumentem w XXI w. i nie przesadzić. Pobrano z: https://www.ue.katowice.pl/fil... [15.02.2023].
 
13.
Burszta, W. (2001). Asteriks w Disneylandzie. Zapiski antropologiczne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 
14.
Bylok, F. (2012). Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów. Konsumpcja i Rozwój, 1, 48–60.
 
15.
Bylok, F. (2016). Alternatywne formy konsumpcji wobec konsumpcjonizmu. Handel Wewnętrzny, 2, 63–77.
 
16.
Bylok, F. (2016). Meandry konsumpcji we współczesnym społeczeństwie: konsumpcjonizm versus dekonsumpcja. Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym, 19, 1, 55–69.
 
17.
Czubocha, K., Rejman, K. (2015). Społeczeństwo czasu wolnego i konsumpcji w dobie postmodernizmu: analiza socjologiczna. Humanities and Social Sciences, XX. 22(4), 99–109.
 
18.
Dąbrowska, A. (2005). Usługi turystyczne a czas wolny. Warszawa: IRWiK.
 
19.
Dumazedier, J. (1959). Rzeczywistość czasu wolnego a ideologia. Nowoczesna Kultura, 36.
 
20.
FAO (2010). Report International Scientific Symposium: Biodiversity and Sustainable Diet – United Against Hunger. Pobrano z: FAO, https://www.fao.org/ag/humannu... [1.03.2023].
 
21.
GlobalData (2022). ThredUp Resale Raport 2022. Pobrano z: ThredUp, https://www.thredup.com/resale... [5.03.2023].
 
22.
Goryńska-Goldmann, E., Mytko, W. (2021). Zrównoważona konsumpcja żywności. Wybrane działania wspierające jej rozwój. Warszawa: Difin.
 
23.
Gorzelec, K., Wyszomirski, O. (2013). Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. W: M. Michałowska (red.), Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie (s. 69–77). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 
24.
GUS (2022). Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych w 2022 r. cz. 3. tab. 13a. Pobrano z: GUS, https://stat.gov.pl/obszary-te... [10.02.2023].
 
25.
Hellman, K-U. (2008). Das konsumistische Syndrom. W: K-U. Hellman, G. Zurstiege (ed.), Räume des Konsums über den Funktionswandel von Räumlichkeit im Zeitalter des Konsumismus (s. 19–50). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
 
26.
Jagodzińska, M., Strumińska-Doktór, A. (2021). Idea konsumpcji zrównoważonej w kształceniu studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. W: R.F. Sadowski, A. Kosieradzka-Federczyk, A. Klimska (red.), Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru (s. 177–187). Warszawa: KSAP.
 
27.
Janoś-Kresło, M. (2008). Usługi społeczne a zrównoważony rozwój regionów. Warszawa: SGH.
 
28.
Kampania 17. Celów. (2023). Polski konsument a cele zrównoważonego rozwoju. Pobrano z: Kampania 17. Celów, https://kampania17celow.pl/wp-... [20.04.2023].
 
29.
Kapera, I. (2018). Rozwój zrównoważony turystyki. Problemy przyrodnicze, społeczne i gospodarcze na przykładzie Polski. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 
30.
Kiełczewski, D. (2007). Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekonomia i Środowisko, 36, 36–52.
 
31.
Klimski, W. (2012). Stołeczny laisure time. O anatomii czasu wolnego wielkiego miasta. W: S.H. Zaręba (red.). Warszawa i jej mieszkańcy 2010 (s. 77–86). Warszawa: KONTRAST.
 
32.
Kłoskowska, A. (1983). Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: PWN.
 
33.
Kolny, B. (2014). Czas wolny w świetle zrównoważonego rozwoju. Konsumpcja i Rozwój, 2(7), 28–38.
 
34.
KPMG (2019). Rynek mody w Polsce. Wyzwania. Pobrano z: KPMG https://assets.kpmg/content/da... [5.02.2023].
 
35.
Krajewski, M. (2003). Kultury kultury popularnej. Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
36.
Mazur-Wierzbicka, E. (2014), Ekoinnowacje – istotny element zrównoważonego budownictwa. Handel Wewnętrzny, 5(352), 138–148.
 
37.
Milburn, J. (2021). Slow Clothing. Finding meaning in what we wear. Brisbane, Queensland: Textile Beat.
 
38.
Muszyński, W. (2008). Kultura czasu wolnego w epoce globalizacji. W: W. Muszyński (red.), „Cudne manowce?” kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie (s. 7–13). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
39.
Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju (1991). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
40.
Niezgoda, A. (2014). Czas wolny a zmiany na rynku turystycznym. W: B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. 5 (s. 101–113). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
41.
Nowalska-Kapuścik, D. (2008). Czas wolny czy czas niewolny? O znaczeniu czasu wolnego w społeczeństwie konsumpcyjnym. W: W. Muszyński (red.), „Czas ukoi nas?” jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie (s. 26–36). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
42.
Papuziński, A. (2017). Filozofia Raportu Brundtland. W: R.F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland (s. 127–142). Warszawa: TNFS.
 
43.
Pawłowski, A. (2017). Rozwój zrównoważony – największe wyzwanie XXI wieku. W: R.F. Sadowski, Z. Łepko (red.), Theoria i Praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia raportu Brundtland (s. 53–64). Warszawa: TNFS.
 
44.
Pluta, A. (2012), Budownictwo zrównoważone – powszechnie obowiązujący standard. Pobrano z: Inteligentny Budynek, https://inteligentnybudynek.eu... [25.02.2023].
 
45.
Rejman, K., Kowrygo, B., Laskowski, W. (2015). Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(37), 503–512.
 
46.
Ritzer, G. (2001). Magiczny świat konsumpcji. Warszawa: MUZA.
 
47.
Schatzky, T.R. (2001). Practice mind-ed orders. W: T.R. Schatzky, K.K. Cetina, E. von Savigny (ed.), The Practice turn in Conteporary Theory (s. 50–63). London–New York: Rautledge.
 
48.
Stangierska, D. (2016). Slow Food w gastronomii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Handel Wewnętrzny, 1(360), 122–132.
 
49.
Szczepański, J. (1970). Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
50.
Szpunar, M. (2008). Konsumuję, więc jestem. Konsumowanie jako forma spędzania wolnego czasu w społeczeństwie nowoczesnym. W. Muszyński (red.), „Czas ukoi nas?” jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie (s. 37–48). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
51.
Szymor, M. (2021). Slow fashion. Warszawa: Wydawnictwo Moc Media.
 
52.
Tarkowska, E. (1999). Spór o niedzielę w perspektywie globalnych przemian kulturowych. W: M. Kempny, G. Woroniecka (red.), Religia i kultura w globalizującym się świecie (s. 112–120). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
53.
Tarkowska, E. (2001). Czas społeczny a czas wolny. Koncepcje i współczesne przemiany. W: A. Żarnowska, A. Szwarc (red.), Kobieta i kultura czasu wolnego (s. 17–33). Warszawa: Wydawnictwo DIG.
 
54.
Terada, Y. (2004). Rozwój społeczeństwa konsumpcyjnego i różne koncepcje wolności. W: M. Golka (red.), W cywilizacji konsumpcyjnej (s. 9–26). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 
55.
Tyburski, W. (2011). Etyka środowiskowa i jej wkład w budowanie świadomości sprzyjającej wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju. W: W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (s. 85–157). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
56.
Uklańska, K. (2022). Second hand w przemianie. Transformacja ideowo-motywacyjnego kontekstu sklepów z używaną odzieżą. Władza Sądzenia, 23, 180–200.
 
57.
Zajączkowska, K. (2022). Odpowiedzialna moda. Guilt-free przewodnik po slow fashion. Kraków: Znak Koncept.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top