Przemiana i ciągłość kulturowa polskiej kuchni w ponowoczesnym świecie. Relacje między czasem wolnym a konsumpcją i stylem życia
 
Więcej
Ukryj
1
Badaczka niezależna, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2023
 
 
Data akceptacji: 11-05-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Karolina Garstka-Szychta   

Badaczka niezależna, Badaczka niezależna, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):87-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wysiłek spotkania z „Innym” jest podejmowany przez całe życie, na przykład w sytuacji migracji, która jest częściowym opuszczeniem jednej kultury i spotkaniem z drugą. Jednostka w sytuacji migracji konfrontuje w sobie tożsamość pochodzącą z kultury pierwotnej, ukształtowanej w kraju pochodzenia, z nowymi formami zachowań nabywanymi w nowym miejscu. Część dawnych wzorców, przede wszystkim związanych z kulturą jawną (język, obyczaje, sposoby spędzania czasu wolnego), a także częściowo z kulturą ukrytą (sposoby myślenia), ulega zmianie. Pewne treści dotyczące ukrytego wymiaru (wartości i postaw) pozostają jednak trwałym elementem emocjonalnych identyfikacji. Poczucie odrębności w nieznanym wcześniej środowisku wpływa na rodzaj posiłków wybieranych przez migrantów, a wzory kulinarne stają się elementem procesu lokalizacji w warunkach postępującego ujednolicenia kulturowego. Niniejszy artykuł przedstawia sposób, w jaki wzory kulinarne stają się elementami „zewnętrznymi” współczesnych tożsamości jednostkowych, społecznych i zbiorowych młodej polskiej migracji w Irlandii. Stół w sposób metaforyczny staje się elementem pomagającym odnaleźć się w obcej rzeczywistości kraju przyjmującego.
 
REFERENCJE (39)
1.
Barber, B. (2007). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 
2.
Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 
3.
Bauman, Z. (2007). Konsumenci w społeczeństwie konsumentów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Bourdieu, P.F. (2006). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia [La Distinction: Critique sociale du jugement]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Braudel, F. (1999). Historia i trwanie. Warszawa: Czytelnik.
 
6.
Castells, M. (2002). The Power of identity. The Information Age, Economy, Society and Culture, t. 2. Massachusetts: Blackwell.
 
7.
Deliège, R. (2011). Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
8.
Domański, H. (2016). Omniworyzm jedzenia i stratyfikacja społeczna. Studia Socjologiczne, 2, 221, 123–143.
 
9.
Domański, H., Karpiński, Z., Przybysz, D., Straczuk, J. (2015). Wzory jedzenia a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Dziura, M. (2009). Kultura konsumpcji. Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, V–VI, 2, 271–286.
 
11.
Gajda, J. (2004). Antropologia kulturowa, cz. I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
12.
Garstka, E. (2018). Wzory kulinarne w perspektywie inności – doświadczenia polskich imigrantów w Dublinie. W: T.M. Korczyński (red.), Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur (s. 203–218). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
13.
Giddens, A. (2016). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Gottwald, F., Kolmer, L. (2009). Jedzenie. Rytuały i magia. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 
16.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013). Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia. Studia Socjologiczne, 3, 210, 31–52.
 
17.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013). Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, integrację i adaptację imigrantów. Kultura i Społeczeństwo, 3, 45–60.
 
18.
Hałas, E. (2012). Przedmowa. W: E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Postradycjonalne znaczenie przeszłości. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
19.
Hałas, E. (2012). Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa. W: E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Postradycjonalne znaczenie przeszłości (s. 153–173). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
20.
Hobsbawm, E., Ranger, T. (2008). Tradycja wynaleziona. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
21.
Huntington, S. (1996). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.
 
22.
Kot, D. (2010). Świętowania, Znak, 12, 667, 11–12.
 
23.
Linton, R. (1975). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Łaciak, B. (2005). Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 
25.
Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
26.
Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Nowicka, E. (1990). Swojskość i obcość jako kategorie socjologiczne. W: A. Jasińska-Kania, E. Nowicka (red.), Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych (s. 5–53). t. 1, Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
 
28.
Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Ossowski, S. (1966). Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
30.
Rokicki, J., Banaś, M. (red.) (2004). Naród, kultura, państwo w procesie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
31.
Skowronek, B. (2012). Jedzenie jako tekst kultury. Zarys problemu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, XII, 281–289.
 
32.
Sroczyńska, M. (2014). Rytuał religijny a kwestia różnorodności kulturowej. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 9, 80–93.
 
33.
Sroczyńska, M. (2020). Młodzież w poszukiwaniu sacrum. Rozważania socjologiczne. Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review, 2, 276, 113–128.
 
34.
Szast, M. (2015). Stanisław Ossowski: wielki autorytet naukowy (część 1). Społeczeństwo i Rodzina, 44, 157–169.
 
35.
Szwed, R. (2003). Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin: Wydawnictwo Naukowe.
 
36.
Ślusarczyk, M. (2010). Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku. W: A. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 (s. 15–32). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
37.
Toussaint-Samat, M. (2002). Historia naturalna i moralna jedzenia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 
38.
Welsch, W. (1998). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. W: R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (s. 195–222). Poznań: Fundacja Humaniora.
 
39.
Wieczorkiewicz, A. (2008). Apetyt turysty. O doświadczaniu świata podróży. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top