Od „czasu wolnego” do „czasu niewolnego”? Dylematy społeczeństwa osiągnięć
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Polska
 
2
Instytut Nauk Socjologicznych UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 05-06-2023
 
 
Data akceptacji: 05-06-2023
 
 
Data publikacji: 06-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Stella Grotowska   

Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny, ul Gramatyka 8A, 30-071, Kraków, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):7-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Czas wolny nie należy do tematów często podejmowanych przez socjologów w Polsce, mimo że pozostaje doświadczeniem prawie każdego z nas, kto żyje w płynnej nowoczesności. Problematyka ta obejmuje zakres niezwykle szeroki, nie sposób jej ująć, ani tym bardziej zamknąć, w niewielkim tomie. Uważamy jednak, że kategorię czasu wolnego warto poddać analizie, zwłaszcza że niedawne przeżycie pandemii COVID-19 zmieniło naszą codzienność, także w wymiarze czasu wolnego. Być może rodzące się przy tej okazji pytania mogą przekształcić się w pytania badawcze i zaowocować kolejnymi studiami.
 
REFERENCJE (21)
1.
Abbasa, J. Mubeenb, R., Terhemba Ioremberc, P., Razad, S., Mamirkulovab, G. (2021). Exploring the impact of COVID-19 on tourism: transformational potential and implications for a sustainable recovery of the travel and leisure industry. Current Research in Behavioral Sciences, 2 (100033). DOI: 10.1016/j.crbeha.2021.100033.
 
2.
Bauman, Z. (2004). Życie na przemiał. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Brown, J.L., MacDonald, R., Mitchell, R. (2015). Are People Who Participate in Cultural Activities More Satisfied with Life? Social Indicators Research, 1, 135–146.
 
4.
Coleman, J. (1990). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 
5.
Drozdowski, R., Frąckowiak, M., Krajewski, M., Kubacka, M., Luczys, P., Modrzyk, A., Rogowski Ł., Rura, P., Stamm, A. (2020). Życie codzienne w czasach pandemii. Raport z drugiego etapu badań. Poznań: Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
6.
Faucher, K.X. (2018). Social Capital Online: Alienation and Accumulation, vol. 7. University of Westminster Press. Pobrano z: http://www.jstor.org/stable/j.... [3.06.2023].
 
7.
Freeman, S. (2020). Democracy, Religion & Public Reason. Daedalus, 3, 37–58.
 
8.
Fuchs, C. (2020). Capitalism and Communication. A Critical Theory. London: University of Westminster Press.
 
9.
Gronow, J. (2020). Deciphering Markets and Money. A Sociological Analysis of Economic Institutions. Helsinki: Helsinki University Press.
 
10.
Han, B.Ch. (2022). Społeczeństwo zmęczenia i inne eseje. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 
11.
Kivotidis, D. (2023). Public interest or social need? Reflections on the pandemic, technology and the law. W: Carl F. Stychin (ed.), Law, Humanities and the COVID Crisis (s. 13–35). London: University of London Press, Institute of Advanced Legal Studies.
 
12.
Laufenberg, M., Schultz, S. (2021). The Pandemic State of Care. Source: Historical Social Research / Historische Sozialforschung, 4, 72–99.
 
13.
Lipski, A. (2008). Czas wolny w czasie życia. Przyczynek do analizy społeczeństwa nowoczesnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 4, 203–223.
 
14.
Mokras-Grabowska, J. (2015). Czas wolny w dobie postmodernizmu. Folia Turistica, 34, 11–28.
 
15.
Mroczkowska, D. (2011). Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy. W: D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy (s. 7–17). Warszawa: Difin.
 
16.
Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
17.
Scholz, T. (2013). Digital Labor: The Internet as Playground and Factory. New York: Routledge.
 
18.
Shir-Wise, M. (2019). Time, Freedom and the Self: The Cultural Construction of “Free” Time (Leisure Studies in a Global Era). Switzerland: Palgrave Macmillan.
 
19.
Skocpol, T. (2002). United States: From membership to Advocacy. W: R.D. Putnam (ed.), Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (s. 103– 136). Oxford: Oxford University Press.
 
20.
Stebbins, R.A. (2017). Self-directed learning as a basis for complex leisure. Loisir et Société/ Society and Leisure, 40(3), 377–387. Pobrano z: https://www.tandfonline.com/do... 0.1080/07053436.2017.1378505?journalCode=rles20 [3.06.2023].
 
21.
Wilczak, A. (2016). Dekonsumpcja jako przejaw odpowiedzialnej postawy i styl życia konsumenta w ś wietle analizy jakościowej. Handel Wewnętrzny, 3, 388–402.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top