Oświadczenie dotyczące etyki publikacji i nadużyć

 
Zasady etyczne dla Redakcji

Niezależność i neutralność: Decyzje redakcyjne są niezależne i niepodatne na wpływy zewnętrzne, takie jak naciski polityczne, ekonomiczne czy osobiste. Redakcja unika jakiejkolwiek stronniczości i traktuje każdą pracę z szacunkiem, niezależnie od autorów czy instytucji afiliacyjnych.

Zachowanie poufności: Redaktorzy i wszyscy zaangażowani w procesie redakcyjnym powinni zachować poufność dotyczącą treści i danych związanych z przedstawionymi pracami, nie ujawniając ich przed oficjalnym opublikowaniem.

Odpowiedzialność za błędy: W przypadku odkrycia błędów lub niedociągnięć w opublikowanej pracy, redaktorzy powinni działać w celu sprostowania tych informacji i zapewnienia wyjaśnień czytelnikom.

Właściwe zarządzanie konfliktami interesów:
a. Redaktorzy powinni zapewnić, że wszelkie konflikty interesów związane z procesem redakcyjnym, takie jak osobiste, finansowe lub instytucjonalne, są odpowiednio ujawnione i zarządzane.
b. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego pracy autora, powinien być on również odpowiednio ujawniony w publikacji.

Wykrywanie i zapobieganie nadużyciom:
Redakcja działa zgodnie z zasadami uczciwości naukowej podejmując działania mające na celu wykrywanie i zapobieganie wszelkim nadużyciom, takim jak autoplagiat, podwójne publikacje i fałszerstwa itp.
Redakcja podejmuje odpowiednie kroki w przypadku podejrzenia o etyczne naruszenie w artykule, takie jak oszustwo naukowe, manipulacja danymi, plagiat i inne nieuczciwych praktyki .itp.

Zasady etyczne dla Recenzentów:

Niezależność i obiektywność: Recenzenci powinni być niezależni i oceniać pracę z obiektywnym podejściem, nie faworyzując ani nie dyskryminując autorów.

Konflikt interesów: Recenzenci powinni powiadomić redakcję o potencjalnych konfliktach interesów, jeśli zidentyfikują je podczas recenzji.

Przejrzystość i odpowiedzialność: Recenzenci powinni przedstawić swoje uwagi i wnioski w sposób jasny, rzetelny i zrozumiały dla autorów i redakcji oraz podejmować decyzję recenzencką opartą na jakości merytorycznej pracy, a nie na jakichkolwiek osobistych uprzedzeniach.

Zasady etyczne dla Autorów:

Oryginalność i ujawnianie autorstwa: Autorzy powinni prezentować tylko swoje oryginalne prace, unikając plagiatu i samo-plagiatu. Wszystkie osoby, które w istotny sposób przyczyniły się do pracy, powinny zostać wymienione jako współautorzy, a prace innych powinny być odpowiednio cytowane. Autorzy nie powinni składać do recenzji i publikacji tej samej pracy w więcej niż jednym czasopiśmie. Prace, które opierają się na wcześniejszych publikacjach, powinny być odpowiednio oznaczone i cytowane.

Ujawnienie konfliktów interesów:
Autorzy powinni ujawnić wszelkie potencjalne lub rzeczywiste konflikty interesów, które mogą wpłynąć na interpretację wyników lub interpretację pracy.

Podziękowania: Wszystkie źródła finansowania i wkład innych osób lub instytucji powinny być odpowiednio uznane w podziękowaniach.

Wykrywanie błędów: Autorzy powinni zgłaszać błędy lub nieścisłości w swojej pracy redakcji i współpracować w procesie korekty lub wycofania pracy, jeśli to konieczne.

W sytuacjach związanych z przekroczeniem zasad etycznych Redakcja stosuje wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top