PL EN
The Transformation and Cultural Continuity of the Polish “Cuisine” in the Postmodern World. Relations Between Leisure Time, Consumption and Lifestyle
 
More details
Hide details
1
Badaczka niezależna, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-15
 
 
Final revision date: 2023-05-10
 
 
Acceptance date: 2023-05-11
 
 
Publication date: 2023-06-30
 
 
Corresponding author
Ewa Karolina Garstka-Szychta   

Badaczka niezależna, Badaczka niezależna, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(1):87-105
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The effort of meeting the “Other” is undertaken through all life (e.g. in the case of migration, which is a partial departure from one culture to another). In a situation of migration, an individual confronts the identity coming from the primary culture, shaped in the country of origin, with new forms of behaviour acquired in the current situation. Some of the old patterns, primarily related to the explicit culture (language, ways of spending free time), and partly to the hidden culture (ways of thinking), are changing. Certain contents concerning the hidden dimension (values, attitudes) remain a permanent element of emotional identification. The sense of separateness in an unknown environment, affects the type of meals chosen by migrants. Culinary patterns become an element of the localization process in the progressive cultural unification. This article presents the way in which culinary patterns become “external” elements of contemporary individual, social and collective identities of young Polish migration in Ireland. The table metaphorically becomes an element that helps to find oneself in a foreign reality of the host country.
 
REFERENCES (39)
1.
Barber, B. (2007). Dżihad kontra McŚwiat. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 
2.
Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 
3.
Bauman, Z. (2007). Konsumenci w społeczeństwie konsumentów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
4.
Bourdieu, P.F. (2006). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia [La Distinction: Critique sociale du jugement]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Braudel, F. (1999). Historia i trwanie. Warszawa: Czytelnik.
 
6.
Castells, M. (2002). The Power of identity. The Information Age, Economy, Society and Culture, t. 2. Massachusetts: Blackwell.
 
7.
Deliège, R. (2011). Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 
8.
Domański, H. (2016). Omniworyzm jedzenia i stratyfikacja społeczna. Studia Socjologiczne, 2, 221, 123–143.
 
9.
Domański, H., Karpiński, Z., Przybysz, D., Straczuk, J. (2015). Wzory jedzenia a struktura społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Dziura, M. (2009). Kultura konsumpcji. Rocznik Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, V–VI, 2, 271–286.
 
11.
Gajda, J. (2004). Antropologia kulturowa, cz. I. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
12.
Garstka, E. (2018). Wzory kulinarne w perspektywie inności – doświadczenia polskich imigrantów w Dublinie. W: T.M. Korczyński (red.), Swój – Obcy – Wróg. Wędrówki w labiryntach kultur (s. 203–218). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
13.
Giddens, A. (2016). Europa w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
14.
Giddens, A. (2012). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Gottwald, F., Kolmer, L. (2009). Jedzenie. Rytuały i magia. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 
16.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013). Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia. Studia Socjologiczne, 3, 210, 31–52.
 
17.
Grzymała-Kazłowska, A. (2013). Zarys koncepcji społecznego zakotwiczenia. Inne spojrzenie na tożsamość, integrację i adaptację imigrantów. Kultura i Społeczeństwo, 3, 45–60.
 
18.
Hałas, E. (2012). Przedmowa. W: E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Postradycjonalne znaczenie przeszłości. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
19.
Hałas, E. (2012). Przeszłość i przyszła teraźniejszość: refleksyjna pamięć kulturowa. W: E. Hałas (red.), Kultura jako pamięć. Postradycjonalne znaczenie przeszłości (s. 153–173). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
20.
Hobsbawm, E., Ranger, T. (2008). Tradycja wynaleziona. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
21.
Huntington, S. (1996). Zderzenie cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo MUZA.
 
22.
Kot, D. (2010). Świętowania, Znak, 12, 667, 11–12.
 
23.
Linton, R. (1975). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Łaciak, B. (2005). Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 
25.
Mathews, G. (2005). Supermarket kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
26.
Mead, M. (1978). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Nowicka, E. (1990). Swojskość i obcość jako kategorie socjologiczne. W: A. Jasińska-Kania, E. Nowicka (red.), Studia nad postawami wobec innych narodów, ras i grup etnicznych (s. 5–53). t. 1, Warszawa: Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski.
 
28.
Ossowski, S. (1984). O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Ossowski, S. (1966). Więź społeczna i dziedzictwo krwi. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
30.
Rokicki, J., Banaś, M. (red.) (2004). Naród, kultura, państwo w procesie globalizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
31.
Skowronek, B. (2012). Jedzenie jako tekst kultury. Zarys problemu. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, XII, 281–289.
 
32.
Sroczyńska, M. (2014). Rytuał religijny a kwestia różnorodności kulturowej. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 9, 80–93.
 
33.
Sroczyńska, M. (2020). Młodzież w poszukiwaniu sacrum. Rozważania socjologiczne. Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review, 2, 276, 113–128.
 
34.
Szast, M. (2015). Stanisław Ossowski: wielki autorytet naukowy (część 1). Społeczeństwo i Rodzina, 44, 157–169.
 
35.
Szwed, R. (2003). Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin: Wydawnictwo Naukowe.
 
36.
Ślusarczyk, M. (2010). Demograficzne i społeczne aspekty migracji Polaków na początku XXI wieku. W: A. Grzymała-Moszczyńska, A. Kwiatkowska, J. Roszak (red.), Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 (s. 15–32). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
37.
Toussaint-Samat, M. (2002). Historia naturalna i moralna jedzenia. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
 
38.
Welsch, W. (1998). Transkulturowość. Nowa koncepcja kultury. W: R. Kubicki (red.), Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha (s. 195–222). Poznań: Fundacja Humaniora.
 
39.
Wieczorkiewicz, A. (2008). Apetyt turysty. O doświadczaniu świata podróży. Kraków: TAiWPN Universitas.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top