Aktywność jako strategia pomyślnego starzenia się w świetle internetowych rad i wskazówek dla seniorów
 
Więcej
Ukryj
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 
 
Data nadesłania: 31-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-07-2023
 
 
Data akceptacji: 27-07-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Agata Maksymowicz   

Wydział Humanistyczny, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków.
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(2):29-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejsza praca dotyczy zagadnienia organizacji czasu wolnego osób przebywających na emeryturze. Kolejny etap życia po zakończeniu pracy niesie za sobą brak obowiązków zawodowych i powolne wycofywanie się z pełnionych dotąd ról społecznych. Stan ten z jednej strony może być błogosławieństwem, z drugiej powodować uczucie pustki i stres z powodu tak nadmiaru czasu wolnego, jak i konieczności przystosowania się do nowej sytuacji. Stąd pytanie: co robić na emeryturze, by przeciwdziałać wspomnianym powyżej stanom i zjawiskom i odnaleźć się w nowej społecznej roli? Analiza zasobów Internetu oraz rynku wydawniczego pozwala znaleźć różne źródła porad, z których seniorzy przechodzący na emeryturę seniorzy mogą skorzystać. W pracy poddano analizie kilka z nich. Są to rady starszych seniorów, poradniki książkowe, portale przeznaczone dla seniorów, strony www i publikacje instytucji aktywizujących osoby starsze, w końcu – portale firm komercyjnych zainteresowanych seniorami jako konsumentami. Większość rad wpisuje się w model starości aktywnej, emerytury zaplanowanej i zorganizowanej pod względem zagospodarowania czasu wolnego, przygotowania mentalnego, zdrowotnego i administracyjnego. Jest to model pożądany, gdyż pozwala zwiększyć szanse na fizyczny i psychiczny dobrostan seniorów, stąd rady takie wydają się wspierać samodzielne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym.
 
REFERENCJE (36)
1.
Adamczyk, M.D. (2018a). Postrzeganie i stopień przygotowania do emerytury w opinii uczestników badania Ball  – Be Active Through Lifelong Learning. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 10, 2, 178–193. https://doi.org/10.18290/reiz.....
 
2.
Adamczyk, M.D. (2018b). Emerytura  – czas oczekiwań czy obaw?. Pedagogika Społeczna, 17, 3, 139–148.
 
3.
Bień, B. (2002). Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych. W: B. Synak (red.), Polska starość. Praca zbiorowa (s. 35–77). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
4.
Bonk, E., Retowski, S. (2013). Emerytura  – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gerontologia Polska, 21, 1, 25–31.
 
5.
CBOS (2016). Sposoby spędzania czasu przez seniorów. Komunikat z badań nr 163/2016. Warszawa. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [5.05.2023].
 
6.
CBOS (2022). Korzystanie z internetu w Polsce. Komunikat z badań nr 77/2022. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [5.05.2023].
 
7.
Derda, A. (2014). Aktywny senior. Warszawa: Edgard.
 
8.
Grzywacz, R., Zawada, J. (2016) Aktywność fizyczna seniorów w czasie wolnym jako kluczowy element zdrowia psychofizycznego. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 249–265). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 
9.
Halicki, J. (2006). Społeczne teorie starzenia się. W: M. Halicka, J. Halicki (Red.). Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej (s. 255–277). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
10.
Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19. Raport z badania (2021). https://seniorhub.pl/wp-conten... [5.05 2023].
 
11.
Kałużny, R. (2014). Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze. Edukacja Dorosłych, 2, 79–90.
 
12.
Kapralska, Ł. (2015). Aktywizacja seniorów jako problem społeczny. W: M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie (s. 241–255). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 
13.
Kapralska, Ł., Maksymowicz, A., Mamak-Zdanecka, M. (2018). Starość niepokorna. O nie których niestereotypowych rolach seniorów. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
14.
Krzyżowski, Ł., Kowalik, W., Suwada, K., Pawlina, A. (2014). Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Kubicki, P. (2011). Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów. W: J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
16.
Lubrańska, A., Zawira, E. (2021). Wolontariat  – jako przykład bycia i stawania się w starości. Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 20, 1, 52–69.
 
17.
Łysiuk, L. (2010). Identyfikacja osób starszych jako podstawa poczucia bezpieczeństwa. W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
18.
Mędak, S. (2020). Jak się nie nudzić na emeryturze. Poradnik emeryta i rencisty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
19.
Mielczarek, A. (2010). Opinie osób starszych na temat ich stanu zdrowia i system lecznictwa w Polsce. W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
20.
Mirczak, A. (2014). Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi. Labor et Educatio, 2, 189–203.
 
21.
Mosakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
22.
Nowoczesny senior. Przewodnik po cyfrowym świecie (2022). Warszawa: Fundacja Digital Poland.
 
23.
Piekarska J., Piekarski W. (2021). Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla seniorów. Międzypokoleniowe quizy wiedzy. Warszawa: Difin.
 
24.
Różański, T. (2016). Wybrane problemy czasu wolnego ludzi starszych w Polsce. W: M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska (red.), Starość. Poznać, przeżyć, zrozumieć (s. 389–400). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
25.
Sawicka, E. (2011). Witaj emeryturo! Czyli jak cieszyć się życiem w dojrzałym wieku. Bielsko Biała: Feniks.
 
26.
Schimanek, T. (2023, 22 maja). Koncepcja Centrum Aktywności Seniorów. WRZOS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: https://wrzos.org.pl/download/... cja%20CAS_ekspertyza%202.pdf [22.11.2023].
 
27.
Schönbrodt, B., Veil, K. (2012). Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech. Problemy Polityki Społecznej, 18, 63–76.
 
28.
Sobiesiak, P., Zalewska, J. (2011). Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych. W: M. Racław (red.). Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych (s. 257–260). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
29.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 
30.
Szukalski, P. (2006). Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce. Gerontologia Polska, 14, 2, 63–70.
 
31.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2009). Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych. W: B. Tobiasz-Adamczyk (red.). Przemoc wobec osób starszych (s. 9–80). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
32.
Trafiałek, E. (2013). Starość w Polsce. W: T. Pilch, T. Sosnowski (Red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 (s. 187–201). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
33.
Woszczyk, P. (2009). Style życia ludzi starych, czyli co robić z czasem wolnym emeryturze. W: W. Muszyński (Red.). „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie (s. 1256–139). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
34.
Wyszkowska, D., Grabińska, M., Romańska, S. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. Warszawa, Białystok: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/... tualnosci/6002/2/4/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2021_r.pdf [22.11.2023].
 
35.
Zbonikowski, A., Zadworna-Cieślak, M. (2016). Czas wolny jako przestrzeń ryzykownego doświadczania starości przez seniorów. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.). Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 412–422). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 
36.
Zwoliński, A. (2017). Czas wolny ludzi starszych. W: A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (s. 287–290, T. 1: A–G). Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae  – Skarb Śląski.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top