Włączenie w rozwój. Rozwój jako proces współtworzenia i współuczestnictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-04-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-05-2023
 
 
Data akceptacji: 26-05-2023
 
 
Data publikacji: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Maria Zdun   

Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul Rakowicka 27, 31-510, Kraków, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(2):47-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem mniejszego artykułu jest przedstawienie nowego modelu partycypacji w rozwoju, odpowiadającego współczesnym uwarunkowaniom społecznym, gospodarczym i kulturowym. Do finalnej konstrukcji modelu wiodą klasyczne ustalenia teoretyczne i właściwe im kategorie pojęciowe. Ewolucjonizm dostarcza terminu roli społecznej i umieszcza włączenie w rozwój w polu napięć między jednostką a systemem. Modernizacja pozwala wiązać udział w rozwoju z typem woli, czyli intencją uczestnictwa. Wreszcie dialektyka umożliwia wychwycenie podstawowej dynamiki procesu, jak również uprawdopodobnia identyfikację zbiorowej kategorii uczestnictwa. Wydaje się, że współcześnie jest nią ruch społeczny. To on pełni rolę aksjologicznego zaplecza zmiany społecznej i daje się poznać jako wartościo-normatywna warstwa rozwoju, dzięki której rozwój może zostać scharakteryzowany jako proces współtworzenia i współuczestnictwa – proces, w którym partycypuje się biograficznie, refleksyjnie i międzypodmiotowo.
FINANSOWANIE
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
 
REFERENCJE (49)
1.
Albińska, E. (2010). Wyznaczniki rozwoju zrównoważonego. W: S. Fel, M. Hułas, S. Georg Raabe (Red.), Społeczeństwo  – gospodarka  – ekologia. Perspektywa encykliki społecznej „Caritas in veritate”. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
2.
Archer M. (2013). Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przekł. A. Dziuban. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
3.
Barnett, H. (1956). Innovation: The Basis of Cultural Change. New York: McGraw-Hill.
 
4.
Basáñez, M.E. (2016). A World of Three Cultures: Honor, Achievement and Joy. Oxford: Oxford University Press.
 
5.
Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, przekł. J. Konieczny. Kraków: Znak.
 
6.
Berger, P.L., Luckmann, T. (2010). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, przekł. J. Niżnik. Warszawa : Znak.
 
7.
Churski, P. (2008). Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
8.
Domecka, M. (2013). Wprowadzenie do polskiego tłumaczenia książki Margaret S. Archer Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. W: M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przekł. A. Dziuban. Kraków: Nomos, s. XLI–LXX.
 
9.
Durkheim, É. (1999). O podziale pracy społecznej, przeł. Krzysztof Wakar. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Eyerman, R., Jamison A. (1991). Social Moveents: A Cognitive Aproach. Cambridge: Polity Press.
 
11.
Feeny, D., Berkes, F., McCay, B.J., Acheson J.M. (1990). The tragedy of the commons: Twentytwo years later. Human Ecology, 18, 1–19.
 
12.
Frank, A.G. (1966). The Development of Undevelopment. Montly Review, 18(4), 17‒31.
 
13.
Fromm E. (1999). Mieć czy być, przekł. J. Karłowski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
14.
Giza-Poleszczuk, A. (2010). Gospodarka i uczucia moralne. W: Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka (s. 247‒274). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Gumuła, W. (2000). Własność. Meandry prywatyzacji i uspołecznienia w teorii społecznej Karola Marksa. Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie.
 
16.
Granovetter M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 78(6), 1360‒1380.
 
17.
Habermas, J. (2015). Od obrazów świata do świata życia, przeł. Adam Romaniuk. Filozofia i Nauka. Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne 3, 11‒37.
 
18.
Höffe, O. (2004). Mała historia filozofii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
Iwińska, K. (2015). Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
20.
Krzysztofek, K., Szczepański, M.S. (2002). Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
21.
Levinas, E. (2002). Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przekł. Kowalska A., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
22.
Marks, K. (1948). Nędza filozofii: odpowiedź na „Filozofię nędzy” p. Proudhona, przekł. dokonał Kazimierz Błeszyński, listy Karola Marksa, tłum. P. Hoffman. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Książka.
 
23.
Marks, K. (1960). Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne z 184, przekł. K. Jażdżewski, T. Zabłudowski. W: K. Marks, F. Engels. Dzieła , T1. Warszaw: Książka i Wiedza.
 
24.
Marks, K. (1984). Kapitał. T3. Warszawa: PWN.
 
25.
Marks, K. (2005). Rękopisy filozoficzno-ekonomiczne z 1844 r. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
26.
Marody, M. (2015). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
27.
Marody, M., Giza-Poleszczuk, A. (2004). Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zamiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 
28.
Mrozowicki, A. (2013). Człowieczeństwo: struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer. Wstęp do: M. Archer, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa (s. VII–XL), przeł. Agata Dziuban. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
29.
Parsons, T. (1969). Struktura społeczna a osobowość, przeł. Marek Tabin. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
30.
Parsons T. (2009). System społeczny, przeł. Michał Kaczmarczyk. Kraków: Nomos.
 
31.
Parsons, T., Shils E., Olds J. (2006). Kategorie orientacji i organizacji działania, przeł. Aleksander Manterys. W: A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Współczesne teorie socjologiczne (s. 376‒389). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
32.
Parsons, T. (2006). Społeczeństwo: spojrzenie ewolucyjne i porównawcze, przeł. Aleksander Manterys. W: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, Współczesne teorie socjologiczne (s. 383–389). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
33.
Parysek J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 183, 37–56.
 
34.
Rykiel, Z. (1991). Rozwój regionów stykowych w teorii i w badaniach empirycznych. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 
35.
Schopenhauer, A. (1994). Świat jako wola i przedstawienie. Warszawa: PWN.
 
36.
Smeler, N. (1962). Theory of Collecitve Behavior. New York: Free Press.
 
37.
Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, przeł. O. Einfeld, S. Wolff. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
38.
Smith, A. (1989). Teoria uczuć moralnych, przeł. Stanisław Jedynak. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
39.
Spencer, H. (1972). On Social Evolution. Chicago: University of Chicago Press.
 
40.
Szacki, J. (2012). Historia myśli socjologicznej. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
41.
Szczepański, M. (1989). Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego. Katowice: Uniwersytet Śląski.
 
42.
Sztompka, P. (1994). Teorie zmian społecznych a doświadczenia polskiej transformacji. Studia Socjologiczne, 1, 132, 9–17.
 
43.
Sztompka, P. (2010). Socjologia zmian społecznych, przeł. J. Konieczny. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
44.
Toennies, F. (1988). Wspólnota i stowarzyszenie, przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
45.
Wallerstein, I. (1974). The Modern World System I. New York: Academic Press.
 
46.
Wallerstein, I. (1980). The Modern World System II. New York: Academic Press.
 
47.
Wallerstein, I. (1991). Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-Century Paradigms. Cambridge: Polity Press.
 
48.
Wielicki, K. (2015). Socjologia na rozstaju dróg. Znaczenie teorii Margaret s. Archer. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, 10, 1, 47–59.
 
49.
Zduniak, A. (2017). Założenia fenomenologiczne i konstruktywistyczne jako podstawy teorii komunikacji w socjologii religii. Zeszyty Naukowe KUL 60, 2, 238, 283–302.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top