PL EN
Activity as a Strategy for Successful Aging in Light of Online Pieces Of Advices and Guidance for Seniors
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska
 
 
Submission date: 2023-05-31
 
 
Final revision date: 2023-07-27
 
 
Acceptance date: 2023-07-27
 
 
Publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Agata Maksymowicz   

Wydział Humanistyczny, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków.
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2023;(2):29-46
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This work deals with the issue of organizing leisure time for people who are retired. The next stage of life after the completion of work brings with it the lack of professional duties and the slow withdrawal of social roles performed so far. On the one hand, this state of affairs can be a blessing, on the other hand it can cause emptiness and stress due to both the excess of free time and the need to cope with the new situation. Hence the question: “what to do in retirement?” to counteract the above-mentioned states and phenomena and find itself in a satisfying new social role. The analysis of Internet resources and the publishing market allows to find various sources of pieces of advice that beginner seniors can utilise. Several of them have been analyzed in this paper. These include tips from more senior citizens, book guides, portals dedicated to seniors, institutions that activate older people and, finally, commercial companies interested in seniors as consumers. Most guidance fits the model of an active old age, a retirement planned and organised in terms of leisure time management, mental, health and administrative preparation.
 
REFERENCES (36)
1.
Adamczyk, M.D. (2018a). Postrzeganie i stopień przygotowania do emerytury w opinii uczestników badania Ball  – Be Active Through Lifelong Learning. Roczniki Ekonomii i Zarządzania, 10, 2, 178–193. https://doi.org/10.18290/reiz.....
 
2.
Adamczyk, M.D. (2018b). Emerytura  – czas oczekiwań czy obaw?. Pedagogika Społeczna, 17, 3, 139–148.
 
3.
Bień, B. (2002). Stan zdrowia i sprawność ludzi starszych. W: B. Synak (red.), Polska starość. Praca zbiorowa (s. 35–77). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
4.
Bonk, E., Retowski, S. (2013). Emerytura  – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Gerontologia Polska, 21, 1, 25–31.
 
5.
CBOS (2016). Sposoby spędzania czasu przez seniorów. Komunikat z badań nr 163/2016. Warszawa. Pobrano z: https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [5.05.2023].
 
6.
CBOS (2022). Korzystanie z internetu w Polsce. Komunikat z badań nr 77/2022. https://www.cbos.pl/SPISKOM.PO... [5.05.2023].
 
7.
Derda, A. (2014). Aktywny senior. Warszawa: Edgard.
 
8.
Grzywacz, R., Zawada, J. (2016) Aktywność fizyczna seniorów w czasie wolnym jako kluczowy element zdrowia psychofizycznego. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 249–265). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 
9.
Halicki, J. (2006). Społeczne teorie starzenia się. W: M. Halicka, J. Halicki (Red.). Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80 rocznicę urodzin i 55 rocznicę pracy naukowej (s. 255–277). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
10.
Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19. Raport z badania (2021). https://seniorhub.pl/wp-conten... [5.05 2023].
 
11.
Kałużny, R. (2014). Aktywność edukacyjno-zawodowa seniorów formą zagospodarowania czasu na emeryturze. Edukacja Dorosłych, 2, 79–90.
 
12.
Kapralska, Ł. (2015). Aktywizacja seniorów jako problem społeczny. W: M. Synowiec-Piłat, B. Kwiatkowska, K. Borysławski (red.), Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie (s. 241–255). Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego.
 
13.
Kapralska, Ł., Maksymowicz, A., Mamak-Zdanecka, M. (2018). Starość niepokorna. O nie których niestereotypowych rolach seniorów. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
14.
Krzyżowski, Ł., Kowalik, W., Suwada, K., Pawlina, A. (2014). Młodzi emeryci w Polsce. Między biernością a aktywnością. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
15.
Kubicki, P. (2011). Starość i życie codzienne osamotnionych seniorów. W: J. Mucha, Ł. Krzyżowski (red.), Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki. Kraków: Wydawnictwa AGH.
 
16.
Lubrańska, A., Zawira, E. (2021). Wolontariat  – jako przykład bycia i stawania się w starości. Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej, 20, 1, 52–69.
 
17.
Łysiuk, L. (2010). Identyfikacja osób starszych jako podstawa poczucia bezpieczeństwa. W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
18.
Mędak, S. (2020). Jak się nie nudzić na emeryturze. Poradnik emeryta i rencisty. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
19.
Mielczarek, A. (2010). Opinie osób starszych na temat ich stanu zdrowia i system lecznictwa w Polsce. W: M. Halicka, J. Halicki, K. Czykier (red.), Zagrożenia w starości i na jej przedpolu. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
20.
Mirczak, A. (2014). Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi. Labor et Educatio, 2, 189–203.
 
21.
Mosakowska, M., Więcek, A., Błędowski, P. (2012). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
22.
Nowoczesny senior. Przewodnik po cyfrowym świecie (2022). Warszawa: Fundacja Digital Poland.
 
23.
Piekarska J., Piekarski W. (2021). Senior w domu. Gry i ćwiczenia dla seniorów. Międzypokoleniowe quizy wiedzy. Warszawa: Difin.
 
24.
Różański, T. (2016). Wybrane problemy czasu wolnego ludzi starszych w Polsce. W: M. Halicka, J. Halicki, E. Kramkowska (red.), Starość. Poznać, przeżyć, zrozumieć (s. 389–400). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
25.
Sawicka, E. (2011). Witaj emeryturo! Czyli jak cieszyć się życiem w dojrzałym wieku. Bielsko Biała: Feniks.
 
26.
Schimanek, T. (2023, 22 maja). Koncepcja Centrum Aktywności Seniorów. WRZOS, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: https://wrzos.org.pl/download/... cja%20CAS_ekspertyza%202.pdf [22.11.2023].
 
27.
Schönbrodt, B., Veil, K. (2012). Zjawisko wycofania społecznego w kontekście „aktywnego starzenia się”. Potrzeba działania i przykłady dobrych praktyk w Niemczech. Problemy Polityki Społecznej, 18, 63–76.
 
28.
Sobiesiak, P., Zalewska, J. (2011). Między wstydem a towarzyskością. Modele uczestnictwa społecznego osób starszych. W: M. Racław (red.). Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych (s. 257–260). Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 
29.
Szatur-Jaworska, B., Błędowski, P., Dzięgielewska, M. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
 
30.
Szukalski, P. (2006). Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce. Gerontologia Polska, 14, 2, 63–70.
 
31.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2009). Teoretyczne wyznaczniki przemocy wobec osób starszych. W: B. Tobiasz-Adamczyk (red.). Przemoc wobec osób starszych (s. 9–80). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
32.
Trafiałek, E. (2013). Starość w Polsce. W: T. Pilch, T. Sosnowski (Red.), Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej. V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 (s. 187–201). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
33.
Woszczyk, P. (2009). Style życia ludzi starych, czyli co robić z czasem wolnym emeryturze. W: W. Muszyński (Red.). „Małe tęsknoty?”. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie (s. 1256–139). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
34.
Wyszkowska, D., Grabińska, M., Romańska, S. (2022). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 roku. Warszawa, Białystok: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku. Pobrano z: https://stat.gov.pl/files/gfx/... tualnosci/6002/2/4/1/sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2021_r.pdf [22.11.2023].
 
35.
Zbonikowski, A., Zadworna-Cieślak, M. (2016). Czas wolny jako przestrzeń ryzykownego doświadczania starości przez seniorów. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.). Kultura czasu wolnego we współczesnym świecie (s. 412–422). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 
36.
Zwoliński, A. (2017). Czas wolny ludzi starszych. W: A.A. Zych (red.), Encyklopedia starości, starzenia się i niepełnosprawności (s. 287–290, T. 1: A–G). Katowice: Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae  – Skarb Śląski.
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top