PL EN
Oświadczenie dotyczące etyki publikacji i nadużyć
 
Dla wszystkich stron zaangażowanych w czynność wydawniczą (autora, redaktora czasopisma, recenzenta i wydawcy) konieczne jest uzgodnienie standardów oczekiwanych zachowań etycznych. Oświadczenia etyczne dla Studiów Humanistycznych. Contributions to Humanities opierają się na wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacji (COPE) dotyczących najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism.

Obowiązki redaktora

Odpowiedzialność
Redaktor czasopisma recenzowanego jest odpowiedzialny za decyzję, które artykuły przesłane do czasopisma powinny zostać opublikowane, a ponadto odpowiada za wszystko, co zostało opublikowane w czasopiśmie. Redaktor przy podejmowaniu tych decyzji może kierować się polityką redakcji czasopisma, a także wymogami prawnymi dotyczącymi zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor może konsultować się z innymi redaktorami lub recenzentami przy podejmowaniu decyzji o publikacji. Redaktor powinien zachować integralność dorobku akademickiego, zapobiegać naruszaniu standardów intelektualnych i etycznych potrzeb biznesowym i zawsze być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, odwołań i przeprosin, gdy zajdzie taka potrzeba.

Uczciwość
Redaktor powinien oceniać rękopisy pod kątem zawartości intelektualnej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autora(ów). Redaktor nie ujawni żadnych informacji o zgłoszonym rękopisie nikomu poza autorem (autorami), recenzentami i potencjalnymi recenzentami, a w niektórych przypadkach, członkami redakcji.

Poufność
Redaktor i zespół redakcyjny nie mogą ujawniać żadnych informacji o przesłanym rękopisie nikomu poza odpowiednim autorem, recenzentami, potencjalnymi recenzentami i wydawcą.

Ujawnianie, konflikty interesów i inne kwestie
Redaktor kieruje się Wytycznymi COPE dotyczącymi wycofywania artykułów przy rozważaniu wycofywania, wyrażania zaniepokojenia i poprawiania artykułów opublikowanych w Studiach Humanistycznych. Contributions to Humanities. Niepublikowane materiały ujawnione w przesłanym manuskrypcie nie mogą być wykorzystywane we własnych badaniach redakcji bez wyraźnej pisemnej zgody autora. Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Redaktor zobowiązuje się do zapewnienia, że reklama, przedruk lub inne przychody komercyjne nie mają wpływu na decyzje redakcyjne. Redaktor powinien dążyć do zapewnienia sprawiedliwego i odpowiedniego procesu recenzowania. Redaktorzy powinni wycofać się od rozpatrywania rękopisów, w których występują konflikty interesów wynikające z konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z którykolwiek z autorów, firm lub (ewentualnie) instytucji związanych z artykułami. Redaktorzy powinni wymagać od wszystkich współtwórców ujawnienia odpowiednich sprzecznych interesów i opublikowania poprawek, jeśli sprzeczne zainteresowania zostaną ujawnione po publikacji. W razie potrzeby należy podjąć inne odpowiednie działania, takie jak opublikowanie wycofania lub wyrażenia zaniepokojenia.

Zaangażowanie i współpraca
Redaktorzy powinni strzec integralności opublikowanej pracy, wydając poprawki i odwołania w razie potrzeby oraz podejmując podejrzenia lub domniemane niewłaściwe badania i publikacje. Redaktorzy powinni ścigać recenzenta i wykroczenia redakcyjne. Redaktor powinien podjąć rozsądne działania, gdy zostały przedstawione skargi etyczne dotyczące przesłanego rękopisu lub opublikowanego artykułu.

Obowiązki recenzenta

Wkład w decyzje redakcyjne
Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a poprzez komunikację redakcyjną z autorem może również pomagać autorowi w ulepszaniu manuskryptu.

Terminowość
Każdy zaproszony recenzent, który czuje się niekompetentny do zrecenzowania badania zgłoszonego w manuskrypcie lub wie, że jego terminowa recenzja będzie niemożliwa, powinien niezwłocznie powiadomić redakcję, aby umożliwić skontaktowanie się z alternatywnymi recenzentami.

Poufność
Wszelkie manuskrypty otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi, chyba że za zgodą wydawcy.
Studia Humanistyczne. Contibutions to Humanities działają na zasadzie podwójnie ślepej oceny wzajemnej (blind peer-review). Recenzenci powinni uważać, aby nie ujawnić autorom swojej tożsamości ani w komentarzach, ani w metadanych raportów przesyłanych w formacie Microsoft Word lub PDF.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być sporządzane obiektywnie. Niedopuszczalna jest osobista krytyka autora. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy za pomocą odpowiednich argumentów.

Uznanie źródeł
Recenzenci powinni wskazać odpowiednie opublikowane prace, które nie zostały cytowane przez autorów. Każdemu stwierdzeniu, że obserwacja, wyprowadzenie lub argument zostały wcześniej zgłoszone, należy dołączyć odpowiedni cytat. Recenzent powinien również zwrócić uwagę redakcji na wszelkie istotne podobieństwa lub nakładanie się rozważanego manuskryptu z innymi opublikowanymi danymi, o których ma osobistą wiedzę.

Ujawnianie i konflikt interesów
Uprzywilejowane informacje lub pomysły uzyskane w wyniku wzajemnej oceny muszą być traktowane jako poufne i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni rozważać oceny rękopisów, w których występują konflikty interesów wynikające z konkurencyjnych, opartych na współpracy lub innych relacji lub powiązań z jakimikolwiek autorami, firmami lub instytucjami związanymi ze zgłoszeniem.

Obowiązki autora

Standardy raportowania
Autorzy przytaczający wyniki oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywne omówienie jej znaczenia. Podstawowe dane powinny być dokładnie przedstawione w manuskrypcie. Artykuł powinien zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odnośników, aby umożliwić innym powielenie pracy. Fałszywe lub świadomie niedokładne oświadczenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.

Oryginalność i plagiat
Autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych, że zostały one odpowiednio zacytowane lub zacytowane.

Publikacja wielokrotna, nadmiarowa lub równoczesna
Autor nie powinien zasadniczo publikować rękopisów opisujących zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji podstawowej. Równoległe przesłanie tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Uznanie źródeł
Należy zawsze doceniać pracę innych. Autorzy powinni również cytować publikacje, które miały wpływ na określenie charakteru zgłaszanej pracy.

Autorstwo rękopisu
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania. Wszyscy, którzy wnieśli znaczący wkład, powinni być wymienieni jako współautorzy. W przypadku innych osób, które uczestniczyły w niektórych merytorycznych aspektach projektu badawczego, należy ich wymienić w sekcji Podziękowania.
Autor korespondencyjny powinien upewnić się, że wszyscy odpowiedni współautorzy (zgodnie z powyższą definicją) i żadni nieodpowiedni współautorzy znajdują się na liście autorów manuskryptu oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jego złożenie do publikacji.
Ghostwriting i guest authorship są surowo zabronione jako sprzeczne z zasadami i etyką pracy naukowej. Wkład w badania ze strony agencji finansujących i innych instytucji powinien być wykazany w Podziękowaniach. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oświadczenie głównego autora o braku ghostwritingu i guest authorshipu w proponowanej pracy.

Ujawnianie i konflikty interesów
Wszyscy autorzy powinni ujawnić w swoim rękopisie wszelkie finansowe lub inne istotne konflikty interesów, które mogą mieć wpływ na wyniki lub ich interpretację w rękopisie. Należy ujawnić wszystkie źródła wsparcia finansowego projektu.
Podstawowe błędy w publikowanych pracach
W przypadku wykrycia przez autora istotnego błędu lub nieścisłości we własnej opublikowanej pracy, obowiązkiem autora jest niezwłoczne powiadomienie redaktora lub wydawcy czasopisma i współpraca z nimi w celu wycofania artykułu lub opublikowania stosownej erraty.

Lokalne prawo
Ta lista nie jest wyczerpująca. Autorzy powinni być świadomi lokalnych przepisów i standardów przyjętych w publikacjach naukowych.

Potwierdzenie wydawcy
W przypadku domniemanego lub udowodnionego nierzetelności naukowej, oszukańczej publikacji lub plagiatu wydawca, w ścisłej współpracy z redakcją, podejmie wszelkie odpowiednie kroki w celu wyjaśnienia sytuacji i poprawienia kwestionowanego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w najcięższych przypadkach, całkowite wycofanie dotkniętej pracy.
 
eISSN:2300-7109
ISSN:2084-3364