Ruchomy wielokropek jako metoda ekspozycji marki na plakacie filmu Pewnego razu… w Hollywood
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Logiki i Kognitywistyki, UMCS w Lublinie, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-08-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-01-2022
 
 
Data akceptacji: 21-01-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Nowotnik   

Katedra Logiki i Kognitywistyki, UMCS w Lublinie, plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031, Lublin, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2022;21(1):49-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiotem artykułu jest ukazanie użycia delimitacji składniowej jako sposobu wykorzystania marki „Hollywood” na wybranym plakacie filmowym oraz zbadanie celowości takiego zabiegu syntaktycznego. Przeprowadzona interdyscyplinarna analiza dzieli komunikat zawarty w plakacie na część informacyjną i graficzną/artystyczną, ukazując jednocześnie wewnętrzną spójność treści zawartych w całym plakacie. Ustalenie implikatur ujawniających treść plakatu jako multimodalnego komunikatu wymaga odwołania się do kilku systemów semiotycznych i odniesień do różnych pojęć teoretycznych. Studium obejmuje warstwę graficzną, leksykalną , a także kontekst kulturowy. W rezultacie przeprowadzonych analiz można sformułować odpowiedź na pytanie o celowość zmiany oficjalnego tytułu filmu w stosunku do materiałów promocyjnych, ukazując jednocześnie przydatność wieloaspektowych badań semiotycznych.
 
REFERENCJE (16)
1.
Goodman, S. (2019). The Ellipsis in the Title of Tarantino’s New Film is Explained… Sort of. Pobrano z: https://www.nytimes.com/2019/0... [19.06.2021].
 
2.
Hejwowski, K. (2012). Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Juszczyk, S. (2009). Aspekty modalnościowe edukacji medialnej. W: W. Kojs (red.), Chowanna. Tom jubileuszowy: Modalne aspekty treści kształcenia (s. 55–67), r. 52 (65), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
4.
Kroll, K. (2020). Movies Forced to Change Their Title after Release. Pobrano z: https://www.looper.com/192349/... [07.01.2022].
 
5.
Kula, A. (2017). Redundancja w mediach. Studium pragmalingwistyczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
6.
Maćkiewicz, J. (2017). Badanie mediów multimodalnych  – multimodalne badanie mediów. Studia Medioznawcze, 2 (69), 33–42.
 
7.
Małocha-Krupa, A. (2003). Słowa w lustrze. Pleonazm  – semantyka  – pragmatyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
8.
Merriam-Webster.com. (2021). Hollywood. Pobrano z: https://www.merriam-webster.co... [21.07.2021].
 
9.
Paivio, A. (1990). Mental Representations. A Dual Coding Approach. New York: Oxford University Press.
 
10.
Rutkowski, M. (2012). Słownik metafor i konotacji nazw własnych. Olsztyn: Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie.
 
11.
Słownik terminologiczny sztuk pięknych. (2003). Red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska--Łach, A. Manteuffel-Szarota. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Smyczyńska, A. (2011). Plakat filmowy jako forma komunikacji marketingowej. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, 2, 113–125. Pobrano z: https://studiadecultura.up.kra... [07.01.2022].
 
13.
Tokarski, R. (2004). Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
14.
Urbanek, G. (2019). Zarządzanie wartością i wycena marki. Jak marka buduje wartość przedsiębiorstwa. Warszawa: CeDeWu.
 
15.
www.tvp.info. (2021). Były szef Paramount Pictures: Biznes filmowy jest martwy. Pobrano z: https://www.tvp.info/54772782/... [22.07.2021].
 
16.
www.wprost.pl. (2021). Quentin Tarantino: Boję się, że mój ostatni film będzie tym najgorszym. Pobrano z: https://www.wprost.pl/prime-ti... [22.07.2021].
 
eISSN:2300-7109
Journals System - logo
Scroll to top