PL EN
The Future of Religion Lessons on the 30th Anniversary of the Return to School. Sociological Contexts
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Religii, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 
 
Submission date: 2021-02-05
 
 
Final revision date: 2021-03-28
 
 
Acceptance date: 2021-03-29
 
 
Publication date: 2021-09-30
 
 
Corresponding author
Wojciech Klimski   

Katedra Socjologii Religii, Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
 
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):33–50
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The topic of this article is the future of religion lessons in Polish schools. A supporting argument for the analysis of this issue this school year (2020/2021) is the 30th anniversary of the return to schools of and the fact that a religious class is the most controversial school subject. During this period, its presence almost constantly sparked off discussions. The article refers to the outcomes of online research conducted in 2020 among students from Polish universities (research sample  – 621 respondents). Within the outcome of the research, together with the already known results of the studies (revealing the shortcomings of such classes) one can provide a statement that in the coming years, the general interest in participating in religion lessons, will decline and will evolve towards elite classes, in which only pupils and students from deeply religious families will be primarily involved.
 
REFERENCES (39)
1.
Baniak, J. (2007). Desakralizacja kultu religijnego i świąt religijnych w Polsce. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
2.
Baniak, J. (2015). Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Difin.
 
3.
Bogunia-Borowska, M., Śleboda, M. (2003). Globalizacja i konsumpcja. Dwa dylematy współczesności. Kraków: Universitas.
 
4.
Boguszewski, R. (2015). Kanon wiary Polaków. Komunikat z Badań CBOS, 29, 1–11.
 
5.
Boguszewski, R. (2019). Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej. Komunikat z Badań CBOS, 42, 1–13.
 
6.
Głowacki, A. (2019). Religijność młodzieży i uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach. W: M. Grabowska, M. Gwiazda (red.). Młodzież 2018 (s. 153–169). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 
7.
Głuszek-Szafraniec, D. (2017). Nauczanie religii w szkole w Polsce  – analiza wybranych debat medialnych. Politeja, 46, 265–282.
 
8.
Grabowska, M. (2015). Boskie i cesarskie. O stosunkach między państwem Kościołem(ami). Komunikat z badań CBOS, 48: 1–11.
 
9.
Gwiazda, M. (2016). Religia w szkole  – uczestnictwo i ocena. W: Młodzież 2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, s. 141–152.
 
10.
Kiciński, K., Koseła K., Pawlik W. (red.), (1995). Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
11.
Kiciński, K., Koseła K., Pawlik W. (1995). Wstęp. W: K. Kiciński, K. Koseła, W. Pawlik (red.). Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych (s. 7–10). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
12.
Kiciński, K. (1995). Religia w szkole: argumenty za i przeciw. W: K. Kiciński, K. Koseła, W. Pawlik (red.). Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych (s. 75–88). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
13.
Kielian, A. (2010). Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich. Kraków: Wydawnictwo UNUM.
 
14.
Klimski, W. (2018). Wiara, wierzenia i ich transfiguracje. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.). Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998  – 2005–2017 (s. 161–180). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 
15.
Konferencja Episkopatu Hiszpanii. (2008). https://www.conferenciaepiscop... [18.03.2021].
 
16.
Konferencja Episkopatu Hiszpanii. (2020). https://conferenciaepiscopal.e... [18.03.2021].
 
17.
Lechów, W., Witkowski, R. (2021). Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii. https://wnk.diecezjazg.pl/wp-c...- -si%C4%99-z-religii.pdf [2.03.2021].
 
18.
Mariański, J. (2007). Rodzina w świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej. W: J. Baniak (Red.). Kościół instytucjonalny a rodzina. Problem relacji i więzi wzajemnych (s. 187– 210). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny.
 
19.
Mariański, J. (2011). Katechizacja szkolna a religijność młodzieży. W: K. Szafraniec (red.). Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności. Z prac Sekcji Socjologii Edukacji i Młodzieży PTS 2011  – tom II (s. 116–136). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
20.
Mariański, J. (2017). Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
21.
Mariański, J. (2021). Indywidualizacja rodziny w ponowoczesnym społeczeństwie. file:///C:/ Users/ADALBE~1/AppData/Local/Temp/indywidualizacja-rodziny-w-ponowoczesnymspoleczenstwie.pdf [2.03.2021].
 
22.
Misiaszek, K., Potocki A. (1995). Katecheta i katecheza w polskiej szkole. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
23.
Miszczak, E. (2014). Świętość w religijnej świadomości maturzystów województwa lubelskiego. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
24.
Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
25.
Palska, H. (2008). Między etosem inteligenckim a etosem klasy średniej? Styl życia i system wartości polskiej warstwy wykształconej w okresie transformacji systemowej. W: H. Domański (red.), Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
26.
Panuś, T. (2011). Sytuacja i perspektywy katechezy w Europie. Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, 3, 137–153.
 
27.
Pawlik, W. (1995). Nauka religii w szkole jako problem polityczny. W: K. Kiciński, K. Kose- ła, W. Pawlik (red.), Nauka religii w szkole w świetle badań socjologicznych (s. 25–54). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
28.
Piwowarski, W. (1996). Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
29.
Potocki, A. (2007). Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno- -pastoralne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
30.
Potocki, A. (2017). O Kościele także socjologicznie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
31.
Skłodowski, B. (2016). Kształt edukacji religijnej we Francji. Studia Katechetyczne, 12, 79–96.
 
32.
Sroczyńska, M. (2018). Delegitymizacja religijnego wymiaru intymności małżeńsko-rodzinnej w ocenie młodzieży studiującej. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998  – 2005–2017 (s. 87–114). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 
33.
Szpet, J. (2002). Przyszłość lekcji religii w polskiej szkole. Poznań: Wydawnictwo Świętego Wojciecha.
 
34.
Świda-Ziemba, H. (2000). Obraz świata i bycia w świecie. Z badań młodzieży licealnej. Warszawa: ISNS UW.
 
35.
Wąż, K. (2011). Socjalizacja seksualna i przemiany w obyczajowości seksualnej młodzieży. W: Z. Izdebski, T. Niemiec, K. Wąż (red.), (Zbyt) młodzi rodzice (s. 56–72). Warszawa: Trio.
 
36.
Wysocki, A. (2018). Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW.
 
37.
Zaręba H.S., Zarzecki M. (2018). Homo consumens, homo eligens, homo creator  – procesy fragmentyzacji życia religijnego w zbiorowości młodzieży akademickiej. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988–1998  – 2005–2017 (s. 9–26). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 
38.
Zaręba, H.S. (2012). Religijność młodzieży w środowisku zurbanizowanym. Socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne. Rzeszów: Pobitno Oficyna.
 
39.
Zaręba, H.S. (2018). Uczestnictwo w kulcie jako kanał komunikacji z sacrum w projekcie płynnej nowoczesności. W: S.H. Zaręba, M. Zarzecki (red.), Między konstrukcją a dekonstrukcją uniwersum znaczeń. Badania religijności młodzieży akademickiej w latach 1988– 1998  – 2005–2017 (s. 139–160). Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne.
 
eISSN:2300-7109